Politika privatnosti

Hvala Vam što ste posetili Zemlja.rs portal, pre korišćenja pažljivo pročitajte našu politiku privatnosti.

Ovi zakonski uslovi regulišu politiku privatnosti na zemlja.rs veb sajtu. Ukoliko se ne slažete sa našom politikom privatnosti, molimo Vas da napustite ovaj veb sajt, ukoliko ste saglasni i prihvatiti naše uslove politike privatnosti, možete koristiti ovaj veb sajt.

Zemlja.rs zadržava pravo da u apsolutnoj diskreciji, u bilo koje vreme i bez najave ukloni, izmeni ili promeni bilo koji sadržaj stranica ovog veb sajta, uključujući i ovu politiku privatnosti. Korišćenjem ovog veb sajta nakon bilo kakve promene, dajete saglasnost da prihvatate našu politiku privatnosti podata i biti obavezani promenjenim (novim) uslovima.

Izjava o korišćenju podataka operatera web-stranice Zemlja.rs

Cilj Izjave o korišćenju podataka jeste da odredi principe i pravila koja se odnose na korišćenje ličnih i drugih podataka koji su dati od strane Korisnika web-stranice prilikom korišćenja iste, kao i onih podataka koji su postali dostupni Operateru web-stranice, koji je ujedno i obrađivač podataka (“Rukovalac podataka”) i onim licima koje je Operater ovlastio za obrađivanje podataka.

Izjava je neophodna isključivo radi korišćenja stranice i odnosi se na podatke koji su dati na raspolaganje Rukovaocu podacima. Odredbe se ne odnose na samoinicijativno javno objavljivanje ličnih i drugih podataka, čiji je deo ili celina objavljena na ovoj stranici ili posredstvom iste.

1. Podaci o Rukovaocu podataka

 • Naziv: Veb portal Zemlja.rs – Najnovije zelene i zdrave teme iz zemlje i regiona. (u daljem tekstu: “Rukovalac podacima” ili “Operater”)
 • Kontakt: info[at]zemlja[dot]rs (adresa za redovno korišćenje elektronske pošte koja služi za održavanje kontakta sa korisnicima)
 • Datum osnivanja: 1. septembar 2012 godine.

2. Opis rukovanja podacima

Rukovanje podacima se odvija u okviru ispunjavanja ugovora koji je sačinjen između Korisnika i Operatera i u cilju korišćenja Usluga web-stranice, na osnovu dobrovoljne i nedvosmislene saglasnosti Korisnika iste.

3. Rukovanjem podataka su obuhvaćeni

Korisnici koji koriste sajt direktno ili indirektno i korisnici koji su se registrovali, prijavili za email obaveštenja ili učestvovali u anketama i ostalim aktivnostima na sajtu Zemlja.rs

4. Pravni osnov za rukovanje podacima

Pravni osnov čini dobrovoljno data saglasnost Korisnika na osnovu CXVII Zakona o slobodnom pristupu informacijama iz 2011. godine, paragraf 5.

5. Informacije kojima se rukuje

(I) Podaci dati od korisnika prilikom registracije (obavezni podaci su obeleženi sa *):

 • Korisničko Ime * (privatan podatak)
 • Email * (privatan podatak)
 • Lozinka * Najmanje 8 karaktera (privatan podatak)

Ostali neobavezni podaci korisnika prilikom registracije:

 • Ime (javni podatak)
 • Prezime (javni podatak)
 • Veb mesto (javni podatak)
 • Google+ (javni podatak)
 • Twitter (javni podatak)
 • Facebook (javni podatak)
 • Slika profila (javni podatak)
 • Biografski podaci (javni podatak, ukoliko je korisnik autor tekstova)

(II) Podaci dati od korisnika prilikom pisanja komentara i prijave za email obaveštenja (obavezni podaci su obeleženi sa *):

 • Ime (privatan podatak)
 • Prezime (privatan podatak)
 • Email * (privatan podatak)

(III) Podaci dati od korisnika prilikom učestvovanja u anketama, kvizovima i sličnim akcijama (obavezni podaci su obeleženi sa *):

 • Ime * (privatan podatak)
 • Prezime * (privatan podatak)
 • Email * (privatan podatak)

(IV) Rukovalac podacima prilikom korišćenja web-stranice memoriše IP adresu korisnika, kao i vreme početka i kraja korišćenja web-stranice. Sistem web-stranice vodi kontinuiranu evidenciju ovih podataka, dok o podacima koji su evidentirani ima pristup samo Rukovalac podacima.

6. Cilj rukovanja podacima

Ukoliko je reč o podacima koje je Korisnik obavezan da ostavi prilikom registracije, cilj upravljanja istim jeste identifikacija Korisnika, prenošenje zahteva Korisnika u vezi promena profila, kao i komunikacija sa Korisnikom

Rukovalac podacima lične podatke Korisnika ne sme koristiti u svrhe različite od gore navedenih ciljeva. Lični podaci Korisnika mogu biti predati trećim licima samo u slučaju saglasnosti Korisnika, odnosno ukoliko Rukovaoca podataka na predaju podataka obavezuje zakonsko naređenje i Zakon.

7. Trajanje procesa rukovanja podacima

(I) Rukovanje podacima traje sve dok registracija Korisnika ne bude izbrisana, ukoliko je reč o podacima koji su dati od strane Korisnika radi njegove identifikacije.

Korisnik u bilo kom trenutku može da se odluči za brisanje svoje registracije, te će u tom slučaju Operater obezbediti brisanje podataka u roku od 48 časova (2 dana) nakon što Korisnikov zahtev za brisanje stigne do Operatera,.

Ukoliko korisnik lične podatke koristi protivzakonito ili na način koji može dovesti do zablude, Operater, na osnovu Opštih uslova korišćenja, istovremeno sa brisanjem registracije Korisnika može odmah da izbriše sve lične podatke Korisnika u trenutku kada dođe do saznanja o Korisnikovoj protivzakonitoj delatnosti.

(II) Ostalo: trajanje rukovanja podacima: sve dok ih Korisnik prikazuje/ne izbriše.

U slučaju personalizovanih reklama i sadržaja, rukovanje podacima traje sve dok korisnik ne iskoristi mogućnost ispisa koju obezbeđuje Operater.

Ukoliko dođe do događaja navedenih u Opštim uslovima korišćenja, Operater može da ograniči aktivnost korisnika u Uslugama koje pruža web-stranica, stim da to neće biti ispraćeno brisanjem podataka.

8. Brisanje ličnih podataka

Korisnik svoj zahtev za brisanje ličnih podataka može da uputi Operateru mejlom na adresu info@zemlja.rs. Operater u roku od 48 časova (2 dana) od dana prijema zahteva za brisanje, bez daljih uslova briše podatke. Istim ovim postupkom Korisnik može da zatraži ispravku svojih ličnih podataka, a na osnovu paragrafa 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

9. Vršioc(i) obrade podataka

Obrada podataka: izvršavanje tehničkih zadataka vezanih za operacije rukovanja podacima, nezavisno od metoda, sredstava i mesta primene radnji.

a) Imenovanje radnji koje se tiču obrade podataka

Obrada podataka: izvršavanje tehničkih zadataka vezanih za operacije rukovanja podacima, nezavisno od metoda, sredstava i mesta izvršenja radnji.

b) Mere zaštite podataka

Kako se vrši skladištenje, čuvanje (i sl.) ličnih podataka?

(1) Na osnovu paragrafa 7 Zakona o slobodi pristupa informacijama Rukovalac podacima je obavezan da planira i izvrši rukovanje podacima, i tako da obezbedi primenu ovog zakona i drugih pravila radi zaštite privatnosti drugih.

(2) Rukovalac podacima, odnosno, lice koja u svom delokrugu vrši obradu podataka, dužno je da vodi računa o bezbednosti podataka, obavezno je da primeni sve tehničke i organizacione mere, kao i da odredi pravila ovog procesa koji je neophodan za primenu ovog zakona i drugih propisa o zaštiti podataka i njihovoj poverljivosti.

(3) Podaci se moraju čuvati uz primenu odgovarajućih zaštitnih mera, posebno od neovlašćenog pristupa, izmena, prosleđivanja, objavljivanja, brisanja ili uništavanja, kao i svakog slučajnog uništenja i oštećenja. Podaci ne smeju postati nedostupni usled tehničkih promena.

(4) U interesu zaštite elektronskih datoteka koje se nalaze u registrima, pomoću odgovarajućeg tehničkog rešenja mora se obezbediti nepostojanje mogućnosti da se podaci iz registra neposredno dovedu u vezu sa stejkholderima – osim u slučaju kada je to zakonski omogućeno.

(5)Prilikom automatske obrade ličnih podataka Rukovalac podacima kao i osoba koja obrađuje podatke obezbeđuje:

 • sprečavanje neovlašćenog unošenja podataka,
 • sprečavanje da sistemi automatske obrade ličnih podataka putem uređaja za prenos podataka budu korišćeni od strane neovlašćenih osoba
 • mogućnost kontrolisanja i utvrđivanja kojim organi su preneti ili mogu da prenose lični podaci korišćenjem uređaja za prenos podataka,
 • mogućnost kontrolisanja i utvrđivanja ko je i kada uneo određene lične podatke u sisteme automatske obrade podataka,
 • mogućnost vraćanja u funkciju već instaliranih sistema u slučaju kvara
 • izradu izveštaja o greškama koje se javljaju tokom automatske obrade podataka

(6) Prilikom određivanja i primene mera za bezbednost podataka Rukovalac podacima kao i lice koje obrađuje podatke, moraju imati u vidu trenutni stepen razvoja tehnike. Između više mogućih rešenja za rukovanje podacima treba da se odabere ono rešenje koje obezbeđuje viši stepen zaštite ličnih podataka, osim ukoliko bi taj izbor prouzrokovao nesrazmerne teškoće Rukovaocu podataka.

a) Mogućnost izmene Izjave o korišćenju podataka

Operater može u bilo kom trenutku da jednostrano izmeni ovu izjavu, s tim da o tome prethodno treba da obavesti Korisnike. Izmene su na snazi od dana objavljivanja istih na sajtu. Skrećemo vam pažnju na činjenicu da samim korišćenjem Usluga, nakon stupanja izmena na snagu, vi nedvosmisleno prihvatate te izmene.

b) Obaveštenje o pravima Korisnika u vezi rukovanja njihovim ličnim podacima

Korisnici bilo kada od Operatera mogu da zatraže informacije o rukovanju njihovim ličnim podacima. Na zahtev Korisnika Rukovaoc podacima daje informacije o podacima kojima on rukuje, odnosno, o podacima koje je obradila osoba koju je on ovlastio, zatim o cilju i trajanju rukovanja podacima, pravnoj osnovi; kao i o imenu, adresi (sedištu) lica koja obrađuje podatke, o njegovoj delatnosti koja je u vezi sa obradom podataka, kao i o tome ko i s kojim ciljem dobija ili je dobijao te podatke. Zahtev za ovakvu vrstu obaveštenja treba biti poslat na e-mail adresu: info[at]zemlja[dot]rs. Operater šalje obaveštenje najkasnije u roku od 30 dana.

Korisnici mogu da zatraže ispravku svojih podataka, odnosno brisanje istih, shodno gore navedenom u tački Trajanje procesa rukovanja podacima. U slučaju povrede prava Korisnika prilikom rukovanja njegovim ličnim podacima, oštećeno lice se na osnovu Zakona o zaštiti podataka i Građanskog zakonika, može obratiti sudu, odnosno, može zatraži pomoć pri Kancelariji poverenika za zaštitu podataka.

10. Kolaćići (cookies)

Mi koristimo kolačiće (Cookies). To je mala datoteka koja traži dozvolu da se snimi na vašem pretraživaču. Kada prihvatite snimanje, datoteka je dodata a kolačić pomaže da se analizira saobraćaj na internetu ili vam omogućava da znate kada ste posetili odredeni sajt. Kolačići omogućavaju internet aplikacijama da reaguju na vas kao pojedinca i pamte vaše prijave na portale radi bržeg prijavljivanja u budućnosti. Internet aplikacija može prilagoditi svoj rad za vaše potrebe, interesovanja i ne-interesovanja radi prikupljanja i pamcćnja informacija o vašim preferencama.

Mi koristimo kolačiće za beleženje saobraćaja da bismo identifikovali koje stranice se koriste. To nam pomaže da analiziramo podatke o saobraćaju internet stranice i poboljšamo naš sajt kako bismo ga prilagodili potrebama korisnika. Mi koristimo ove informacije samo u svrhu statističke analize, a zatim podatke uklanjamo iz sistema. Generalno, kolačići nam pomažu da vam pružimo bolji sajt, tako što nam omogućavaju da pratimo koje stranice su vam korisne, a koje ne. Kolačić nam ni na koji način ne daje pristup vašem računaru ili bilo kakve informacije o vama, osim podataka koje vi odaberete da podelite sa nama.

Možete da odaberete da prihvatite ili odbijete kolačiće. Većina internet pretraživača automatski prihvata kolačiće, ali vi možete izmeniti podešavanja pretraživača da odbija kolačiće, ukoliko to želite. To vas može onemogućiti da u punom obimu koristite naš sajt.


Izjava o zaštiti podataka važi od 1. septembra 2012 godine

Ažurirana izjava: 09. Avgusta 2015 godine.
Ažurirana izjava: 22. Decembra 2017 godine.
Ažurirana izjava: 30. Maja 2018 godine.


Zemlja.rs – Najnovije zelene i zdrave vesti iz zemlje i regiona
www.zemlja.rs
info[at]zemlja[dot]rs