Naslovna » Bio Bašta » Organska Bašta » Ambalaža organskih proizvoda
Organska Bašta

Ambalaža organskih proizvoda

Organski proizvodi pakuju se u ambalažu od prirodnog materijala, a samo izuzetno u ambalažu od sintetičkog materijala. Ambalaža koja se koristi za pakovanje organskih proizvoda ne sme imati štetan uticaj na zdravlje ljudi i treba da bude sačinjena od biorazgradivih materijala, odnosno materijala podložnih reciklaži.Takođe, za pakovanje ovih proizvoda ne sme se koristiti ambalaža koja je već korišćena i koja sadrži ostatke sintetičko-hemijskih i drugih sredstava koji nosu dozvoljeni u organskoj proizvodnji.

Prilikom pakovanja organskih proizvoda ne može se koristiti ambalaža proizvedena od polivinil-hlorida (PVC) i drugih plastičnih materija koje sadrže hlor. Ukoliko se koristi ambalaža od sintetičkog materijala, ona ne sme da sadrži štetne materije koje bi prelazile na zapakovane proizvode.

Na ambalaži/pakovanju, reklamnom materijalu, pratećoj dokumentaciji i etiketama organskih proizvoda mogu se nalaziti termini odnosno skraćenice koji označavaju poreklo organskog proizvoda (ekološki, biološki, organik, odnosno eko, bio, org i si.) dok je njihova upotreba zakonom zabranjena ukoliko proizvodnju nije kontrolisala sertifikaciona organizacija.

U deklaraciji organskog proizvoda navode se naziv proizvođača, odnosno uvoznika, zemlja porekla, godina proizvodnje, rok trajanja proizvoda, broj i datum izdavanja sertifikata a kada se radi o prehrambenim proizvodima, navode se i svi sastojci po redosledu njihovog masenog učešća, aditivi i metoda prerade proizvoda.